Overlay
 • 17 Oktober 2020 - Gorinchem
 • 25 januari 2020 - Hoornaar
 • 14 maart 2020 - Dordrecht
 • 28 Maart 2020 - Ameide
 • 16 Mei 2020 - Heukelum
 • 13 Juni 2020 - Papendrecht
 • 27 Juni 2020 - Herwijnen
 • 5 September 2020 - Noordeloos
 • 3 Oktober 2020 - Alblasserdam
Overlay
Grote Rivieren Loopcircuit logo

Reglement van het Grote Rivieren Loopcircuit

Wedstrijden

 1. Het ‘Toyota Schouten’ Grote Rivieren Loopcircuit, verder te noemen GRL, wordt georganiseerd onder auspiciën van de Gorkumse atletiek- en triathlonvereniging Typhoon in samenwerking met lokale atletiekverenigingen of comités.
 2. Het GRL telt in 2020 negen wedstrijden:
  •  de 31e Physio.Fit Dirk IV-loop, Hoornaar (10 km)
  •  de 44e RIWAL Hoogwerkers halve marathon, Dordrecht (21,1 km)
  •  de 17e SecureRun, Ameide (15 km)
  •  de 16e Krakelingenloop, Heukelum (10 km)
  •  de 38e Nationale Lenteloop, Papendrecht (10 km)
  •  de 19e Lingewaalloop, Herwijnen (10 km)
  •  de 10e Loop naar de Pomp, Noordeloos (10 km)
  •  de 6e Molenloop, Alblasserdam (10 EM)
  •  de 32e Typhoonloop (10 km)
 3. Naast de hierboven tussen haakjes vermelde hoofdafstand kan een organisator ook één of meerdere bijafstanden, waaronder jeugdlopen, organiseren.
 4. De regels zoals vermeld in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie zijn, voor zover hiervan in dit reglement niet wordt afgeweken, voor al deze wedstrijden normaal van toepassing. (Denk hierbij aan het verlenen van assistentie aan deelnemers, zoals meefietsen, uit de wind houden en dergelijke. Een deelnemer kan hiervoor worden gediskwalificeerd.)
 5. Categorieën

 6. Elke wedstrijd van het GRL omvat voor de hoofdafstand acht leeftijdscategorieën (ongeacht of men wel of niet in het bezit is van een zogenaamde wedstrijdlicentie):
  •  mannen senioren (Msen);
  •  mannen 35+ (M35);
  •  mannen 45+ (M45);
  •  mannen 55+ (M55);
  •  vrouwen senioren (Vsen);
  •  vrouwen 35+ (V35);
  •  vrouwen 45+ (V45);
  •  vrouwen 55+ (V55).
 7. Elke organisator van wedstrijden van het GRL kan naar eigen inzicht eventueel een leeftijdscategorie toevoegen, te weten:
  •  mannen 65+ (M65).
 8. Naast de hoofdafstand worden per wedstrijd ook één of meer bijafstanden georganiseerd. Hiervoor worden de volgende leeftijdscategorieën gehanteerd (zonder nadere aanduiding):
  •  mannen recreanten (Mrec);
  •  vrouwen recreanten (Vrec).
 9. Jeugdlopen

 10. Voor jeugdlopen, jongens/meisjes (aan te duiden als JGR resp. MGR) afzonderlijk, wordt een vaste indeling gehanteerd. Hierbij is het geboortejaar bepalend te weten:
  •  Groep 1: geboren in 2012 en later;
  •  Groep 2: geboren in 2009 tot en met 2011;
  •  Groep 3: geboren in 2007 en 2008.
 11. Jeugd geboren in 2006 en eerder valt in de categorie recreanten en kan NIET deelnemen aan de jeugdlopen, maar wel aan de bijafstanden.
 12. Inschrijven

 13. Inschrijven voor wedstrijden van het GRL kan op drie manieren:
  •  voor alle wedstrijden ineens, met een aantrekkelijke korting, door middel van de link op de website via www.inschrijven.nl.
  •  voor elke wedstrijd afzonderlijk via www.inschrijven.nl.
  •  op de dag zelf als na-inschrijving tegen een hoger inschrijfgeld.
 14. De uiterste datum van de voorinschrijving staat op de betreffende pagina vermeld.
 15. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste indeling van de categorie waarvoor hij zich wil inschrijven. Hiertoe moet het inschrijfformulier correct en duidelijk worden ingevuld.
 16. Een deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste indeling bij de afstand die hij wil lopen.
 17. Als een deelnemer die vooraf heeft ingeschreven, een andere afstand wil lopen dan waarvoor hij zich heeft opgegeven moet hij dit, het liefst per mail via afstandwijzigen@gmail.com melden. (Doch uiterlijk voor de wedstrijd bij het afhalen van het startnummer.)
 18. Als uit een uitslag blijkt dat een deelnemer, per ongeluk toch, in een verkeerde categorie is ingedeeld bestaat tot maximaal twee dagen (= de maandag) na de wedstrijd de mogelijkheid om dit te laten corrigeren.
 19. Voor bijafstanden is enkel de categorie recreanten van toepassing, ongeacht wat hierover staat beschreven in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie.
 20. De enige uitzondering hierop is als er voor de betreffende leeftijdsgroep een afzonderlijke jeugdloop wordt georganiseerd.
 21. Finishregistratie

 22. Bij elke wedstrijd van het GRL wordt voor het opmaken van de uitslag gebruikgemaakt van het Ipico-chipsysteem, waarmee zowel een bruto- als een nettotijd kan worden geregistreerd.
 23. Voor de uitslagregistratie wordt enkel de brutotijd gebruikt.
 24. Bij de inschrijftafel wordt, naast een startnummer, een chip met een tyrap (kabelbinder) verstrekt.
 25. Het startnummer moet aan de voorkant van het lichaam gedragen worden en is enkel bedoeld als hulpmiddel voor de microfonist en de pers. Dit startnummer is NIET overdraagbaar op straffe van verwijdering uit de uitslag en (voor zover van toepassing ook) uit het klassement van het GRL.
 26. De chip moet door middel van de tyrap aan een schoen worden vastgemaakt.
 27. Het passeren van de finish zonder chip kan betekenen dat de deelnemer niet in de uitslag wordt opgenomen.
 28. Aan het einde van de fuik, voorbij de finish, wordt de chip ingenomen door de tyrap door te knippen.
 29. Deelnemers die, om wat voor reden dan ook, de finish niet passeren moeten deze chip ook laten verwijderen.
 30. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruiken van de chip.
 31. Om er zeker van te zijn dat men de chip onderweg niet kwijtraakt, wordt geadviseerd om na de bevestiging even aan de chip te trekken. Laat de chip los, dan is de tyrap verkeerd om gebruikt en moet deze opnieuw worden bevestigd.
 32. Voor een niet ingenomen chip wordt aan de deelnemer een bedrag van € 5,- in rekening gebracht.
 33. Klassementen

 34. Bij het GRL wordt een overallklassement opgemaakt voor de vrouwen en de mannen afzonderlijk. Dit wordt zo snel mogelijk na elke wedstrijd gepubliceerd op de website.
 35. Daarnaast is ook een klassement zichtbaar voor alle categorieën zoals vermeld in artikel 5, 7 en 8.
 36. Na de eerste wedstrijd worden alle deelnemers opgenomen in het klassement.
 37. Vanaf de tweede wedstrijd wordt een (nieuwe) deelnemer pas opgenomen in het klassement als deze aan minimaal twee wedstrijden heeft deelgenomen.
 38. Om in aanmerking te komen voor de eindklassementen moet men deelgenomen hebben aan ten minste zes van de negen wedstrijden. Dit geldt voor alle categorieën. Deelnemen betekent niet alleen starten, maar ook finishen
 39. Zodra een deelnemer niet meer kan voldoen aan de eis van zes wedstrijden wordt deze niet meer opgenomen in de klassementen, ongeacht het aantal behaalde punten.
 40. Na de vierde wedstrijd worden geen nieuwe deelnemers meer aan de klassementen toegevoegd, ongeacht het aantal toegekende punten.
 41. Voor deelnemers die aan meer dan zes wedstrijden meedoen, geldt dat voor de klassementen de scores van de beste zes wedstrijden tellen.
 42. Bij gelijk eindigen in de klassementen wordt eerst gekeken naar wie de meeste eerste plaatsen heeft gehaald. Als dat geen uitsluitsel geeft, naar wie de meeste tweede plaatsen heeft gehaald, wie de meeste derde plaatsen heeft gehaald enzovoort. Is de stand daarna nog steeds gelijk, dan is de beste prestatie van de laatste wedstrijd van een van de deelnemers doorslaggevend.
 43. Om in aanmerking te komen voor vermelding in de klassementen worden de deelnemers voor alle wedstrijden in dezelfde categorie ingedeeld zoals ze zich voor de eerste wedstrijd hebben aangemeld. Wanneer een deelnemer in 2020 overgaat van een 'jongere' categorie naar een 'oudere' categorie, telt voor het GRL de klassering in de 'jongere' categorie.
 44. Bij elke wedstrijd worden punten toegekend voor het overallklassement. Hiervoor worden alle mannen respectievelijk vrouwen, ongeacht de categorie, samengevoegd tot één groep. In elke groep krijgt de eerste 200 punten, de tweede 195, de derde 191, de vierde 188, de vijfde 186 en de volgende steeds 1 punt minder. Vanaf plaats 191 krijgt iedere deelnemer een nulscore. Om een score te krijgen dient een deelnemer niet alleen te starten maar ook te finishen.
 45. Ook voor de bijafstanden geldt deze puntentelling. Dit geldt alleen voor de kortste bijafstand. Een deelnemer aan de langere bijafstand krijgt altijd een nulscore.
 46. Voor de jeugdlopen zijn er klassementen per groep. Meisjes/jongens afzonderlijk. Alleen krijgt de eerste deelnemer 50 punten, de tweede 45, de derde 41, de vierde 38, de vijfde 36 en de volgende steeds 1 punt minder. Vanaf plaats 41 krijgt iedere deelnemer een nulscore. Deelname in een verkeerde groep levert GEEN punten op. Ook hier dient een deelnemer te zijn gefinisht.
  Bij de jeugdlopen kan maar op één afstand worden gelopen voor de prijzen.
 47. Prijzen

 48. Voor het overalleindklassement zijn drie prijzen voor de vrouwen en de mannen afzonderlijk beschikbaar.
 49. Voor de andere eindklassementen zijn eveneens drie prijzen per categorie beschikbaar.
 50. Het afhalen van prijzen moet door de winnaars persoonlijk gebeuren.
 51. Prijzen worden niet nagezonden of aan derden meegegeven, tenzij dit vooraf schriftelijk is gemeld.
 52. De prijzen voor de (overall)eindklassementen zijn op de website terug te vinden.
 53. Informatie

 54. Alle informatie over de wedstrijden, klassementen, reglement etc. is terug te vinden via de website: www.groterivierenloopcircuit.nl.
 55. Een aantal keren per jaar kan een elektronische nieuwsbrief gemaild worden, waarin ook veel informatie is terug te vinden.
 56. Aansprakelijkheid

 57. Elke organisatie staat garant voor een optimale veiligheid van de deelnemers. Toch neemt iedereen op eigen risico deel aan de wedstrijden.
 58. De organisatie is niet aansprakelijk voor door de deelnemer gemaakte kosten wanneer een wedstrijd uit het GRL ten gevolge van overmacht afgelast of voortijdig beëindigd moet worden.
 59. De door de deelnemers aangeleverde inschrijvingen kunnen/mogen/zullen enkel en alleen gebruikt worden voor de in artikel twee genoemde wedstrijden.
 60. Voor de extern verkregen inschrijvingen, via inschrijven.nl, is voor het in artikel 51 genoemde een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Iwan B.V. die gelieerd is aan inschrijven.nl.
 61. Door in te schrijven voor een (of meerdere) wedstrijd(en) van het GRL verleent iedere deelnemer bij voorbaat toestemming aan de organisatie voor openbaarmaking van (tijdens of rond de wedstrijden) gemaakte foto’s en/of beeldmateriaal waarop de deelnemer zichtbaar is.
 62. Door de in artikel 53 genoemde inschrijving wordt toestemming verleend aan het GRL om gebruik te maken van het opgegeven mailadres om informatie te kunnen geven over de in artikel twee genoemde wedstrijden. Dit kan gebeuren door het toezenden van een afzonderlijke mailing of een nieuwsbrief, die verband houden met het GRL.
 63. Het niet opvolgen van regels uit dit reglement kan uitsluiting van zowel de klassementen als van deelname aan verdere wedstrijden inhouden.
 64. Door deel te nemen aan wedstrijden van het GRL verklaart men bekend te zijn met dit reglement.
 65. Bij verschil van mening beslist de wedstrijdleiding.

 Sponsoren